Muinteoirí A1 Ceacht 2

Teoiricí Foghlama ⁊ Modheolaíochtaí a chuirtear i bhfeidhm sa Mhúinteoireacht ar Líne

Tugann an ceacht seo na príomhtheoiricí foghlama a bhíonn mar bhonn faoi chleachtais oideolaíochta sa seomra ranga, agus déantar tagairt ar leith don fhoghlaim ar líne.

Tá coincheap na foghlama tagtha chun cinn go mór thar na blianta, ar aon dul le forbairtí sa tsíceolaíocht, sa tsíceolaíocht chognaíoch, san oideolaíocht agus, go sonrach, sa teangeolaíocht fheidhmeach. Cé nach bhfuil plé uileghabhálach ar theoiricí oideolaíochta mar chuid den mhodúl seo, is féidir le forbhreathnú ar fhorbairt na bpríomhtheoiricí le déanaí a bheith úsáideach chun tuiscint níos fearr a fhorbairt ar na hathruithe suntasacha ar chuir chuige foghlaim-teagasc, ról an fhoghlaimeora, feidhm an mhúinteora agus seachadadh an ábhair.

Leagann tógachas béim ar thábhacht na foghlama ó thaithí. I dtimpeallachtaí ar líne, is príomhchoincheap í an taithí agus gníomhaíochtaí ar líne á bhforbairt.

Bíonn ról an-ghníomhach ag mic léinn sa ríomhfhoghlaim agus tá a dtaithí, chomh maith lena gcumas an taithí seo a roinnt, tábhachtach do rath an chúrsa agus d’fhorbairt na foghlama ó thaithí.

trí phríomhthréith a bhaineann le foghlaim ar líne gur chóir duit a chur san áireamh agus ábhar á eagrú nó modúil iomlána á ndearadh. Ba chóir go mbeadh an fhoghlaim ar líne:

COMHOIBRITHEACH, GNÍOMHACH agus ROINNTE INA CODANNA.

An Chéad Cheacht Eile